Reklamačný poriadok pre nie spotrebiteľov

internetového obchodu www.pneu-davanti.sk

( ďalej iba RPN)

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Táto časť RPN postup Predávajúceho a Kupujúceho pri reklamácii tovaru zakúpeného v obchode www.pneu-davanti.sk , na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim – nie spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom E-shop-u Predávajúceho www.pneu-davanti.sk.

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti RPN rozumie  osoba, ktorá nie je  spotrebiteľom.

1.3. Kupujúci – nie spotrebiteľ berie na vedomie, že RPN pre nie spotrebiteľa môžu byť odlišné od reklamačného poriadku vzťahujúceho  sa na Kupujúceho -spotrebiteľa.

1.4. Tento RPN je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Kontrola tovaru kupujúcim  pri prevzatí

2.1  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť tak predávajúcemu ako aj  dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

2.2. Mechanické poškodenie výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka kupujúceho preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu 2.1 zistiť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

2.3 Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

2.4  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný dôkladne si vizuálne skontrolovať objednaný tovar, či je dodaný tovar zhodný s objednaným tovarom v E-shope-e predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať množstvo a akosť dodaného tovaru. V prípade zistenia vady je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však  do 24 hodín od doručenia tovaru uplatniť reklamáciu predávajúcemu a to, osobne alebo písomne (emailom). Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť

 

 

nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

3. Reklamácia tovaru

3.1 Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať svoj nákup tovaru v E-shope-e predávajúceho daňovým dokladom – faktúrou; pri platbe v hotovosti pokladničným dokladom, vyplniť formulár na uplatnenie reklamácie a doručiť ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

3.2 Ak sa vada na dodanom tovare prejaví neskôr počas trvania záruky, kupujúci si uplatní reklamáciu u predávajúceho osobne alebo zaslaním reklamácie a reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho :

MZ PNEU s.r.o., Kamenná cesta 91, 010 01 Žilina .

Otváracia doba : PO-PIA :7,00-19,00

                            SO : 7,00 – 12,00

3.3  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

3.4 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení.

3.5. Reklamačné konanie  začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

-          doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie podľa bodu 8.2 VOP od kupujúceho predávajúcemu,

-          doručenie reklamovaného tovaru v súlade s bodom  8.6 VOP od kupujúceho predávajúcemu,

-          predloženie dôkazu o  nákupe tovaru v E-shop-e predávajúceho daňovým dokladom – faktúrou; pri platbe v hotovosti pokladničným dokladom

3.6 Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 3.2 , ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

3.7 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

3.8 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

4. Vybavenie reklamácie

4.1 Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.  Reklamácie sa predávajúci zaväzuje vybaviť v lehote do 90 dní, v zložitých prípadoch do 180 dní, s čím kupujúci vyslovil súhlas v súlade s bodom 8.10 VOP

4.2 Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- odovzdaním opraveného tovaru,

- výmenou tovaru,

- vrátením kúpnej ceny tovaru ( pre nepoužívanom, nemontovanom  tovare v pôvodnom stave) alebo vrátením časti kúpnej ceny v prípade kupujúcim používaného alebo opotrebovaného tovaru s prihliadnutím na stav takéhoto tovaru v čase reklamácie

 -vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného a s kupujúcim dohodnutého náhradného plnenia,

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

4.3 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie takto vymeneného tovaru sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

4.4 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie podľa bodu 8.2 VOP

4.5 V prípade oprávnenej reklamácie pneumatiky je pre vrátenie časti kúpnej ceny podľa bodu 4.2 rozhodujúca  zostatková hĺbka reklamovanej pneumatiky dezénu. V prípade uznania reklamácie , pokiaľ v tom ktorom prípade predávajúci nerozhodne inak, sa v prípade uznania reklamácie vráti toľko percent kúpnej ceny, koľko percent dezénu oproti pôvodnému dezénu sa nachádza na pneumatike v čase jej reklamácie ( t. j. ak sa na pneumatike nachádza v čase reklamácie napr.  80% pôvodnej hĺbky dezénu reklamovanej pneumatiky, vráti sa kupujúcemu 80% kúpnej ceny)