Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (ďalej iba Zásady)
Spracovanie osobných údajov
1.1 Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúcich, ktoré boli poskytnuté E-SHOP-u pri uzatváraní zmluvy. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom E-SHOP-u. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté kupujúcim. Kupujúci registráciou na E-SHOP-e súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze E-SHOP-u.
1.2 Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.
1.3 E-SHOP zhromažďuje osobné údaje za účelom:
a) plnenia zmluvy, ktorej stranou je kupujúci
b)  ochrany práv a právom chránených záujmov E-SHOP-u a kupujúceho,
c) ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov,
d) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby E-    SHOP-u.
e) vystavenie daňového dokladu
f) predzmluvné vzťahy a identifikácia kupujúceho
g) potvrdenie objednávky
h) doručenie tovaru
i) vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít,       informovanie o akciách, novinkách a zľavách
1.4 Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v E-SHOP-e, alebo pri objednaní si tovaru prostredníctvom E-SHOP-u.  Kupujúci zaslaním objednávky alebo registráciou v E-SHOP-e predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1,4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ZoOOÚ), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tento súhlas udeľuje predávajúci kupujúcemu až do odvolania. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúci poskytuje predávajúcemu za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, vystavovania, zasielania a evidencie faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZoOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas so spracovaním osobných údajov  zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
1.5 Kupujúci zaslaním objednávky alebo registráciou v E-SHOP-e predávajúcemu poskytuje nasledovné súhlasy:
a) súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej strane
Ako kupujúci prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 ZoOOÚ informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke E-SHOP-u.
b) súhlas so spracúvaním osobných údajov
Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona ZoOOÚ so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu  týchto zásad a Obchodných podmienok Predávajúcim
Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Ako kupujúci prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 ZoOOÚ  informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke E-SHOP-u
c) súhlas so spracúvaním osobných údajov – vernostné programy
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 ZoOOÚ so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v objednávkach prípadne pri  registrácii v E-SHOP- e predávajúceho v prihláškach do vernostných programov Predávajúcim na účely vedenia vernostného programu. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.
Prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 ZoOOÚ informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke E-SHOP-u
d) súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 ZoOOÚ so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa Predávajúcim na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.
Prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 ZoOOÚ informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.
1.6.Osobné údaje sú sprístupnené iba zamestnancom E-SHOP-u. E-SHOP sprístupní osobné údaje aj prepravnej spoločnosti a to Direct Parcel Distribution SK , s.r.o. ,  prípadne ďalším prepravcom, za účelom použitia takýchto osobných údajov na doručovanie zásielok od E-SHOP-u, teda k plneniu zmluvy.
1.7 Registrovaný kupujúci môže svoje osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. E-SHOP registráciu kupujúceho na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov kupujúceho v E-SHOPE.
1.8. Za účelom informovania kupujúcich o prebiehajúcich akciách E-SHOP posiela predávajúci kupujúcim  informácie vo forme Noviniek. Zasielanie týchto informácií kupujúci obmedziť alebo zrušiť v sekcii Môj účet v časť Novinky.
1.9 Ak sa kupujúci domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (https://dataprotection.gov.sk/uoou/ )
1.10.Právo kupujúceho na
a) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
b) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; a požiadanie  na vrátenie úradných dokladov,  ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje
možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
1.11. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 1.10 týchto Zásad predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
2. Poučenia kupujúceho o jeho právach a povinnostiach pri spracovaní osobných údajov
2.1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,  medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
; pri vydaní rozhodnutia podľa §15 ods. 5 ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam  osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie,
- likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
2.2  Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu
2.3.  Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,  má právo u predávajúceho  kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 ZoOOÚ.  Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
2.4   Ak kupujúci uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
c) u sprostredkovateľa podľa bodu a) alebo b) tohto bodu , je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
2.5. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom úrade.
2.6. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
2.7. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mal podľa týchto Zásad a ZoOOÚ ,  môže uplatniť blízka osoba.
3. Poskytnutie informácií kupujúcemu
3.1 Žiadosť kupujúceho podľa  § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 ZoOOÚ  vybaví predávajúci bezplatne.
3.2 Žiadosť kupujúceho podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZoOOÚ vybaví predávajúci bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
4. Oznámenie o obmedzení práv kupujúceho v zmysle ZoOOÚ
4.1 Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa bodu 3 týchto Zásad najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
5. Prevádzkovateľ informačného systému
5.1 Prevázkovateľom E-SHOPu a informačného systému je  predávajúci, ktorým je:
MZ PNEU s.r.o., so sídlom Bulharská 23/3, 010 08 Žilina, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v odd.: Sro, vl. č. 10767/L
IČO: 36376311
DIČ: 2020101798
IČ DPH: SK2020101798
E-mail: pneu-davanti@pneu-davanti.sk
Tel. číslo: 041/72 446 09
Fax : 041/72 419 25
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s.  ,  č.účtu : 2624816218/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2481 6218
BIC (SWIFT): TATRSKBX
poštová adresa pre doručovanie vráteného tovaru, zásielok a reklamácií, sťažností a podnetov:
MZ PNEU s.r.o., Kamenná cesta 91, 010 01 Žilina
5.2  E-SHOP sa rozumie  internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.pneu-davanti.sk
5.3. Objednávka sa rozumie ako úkon Kupujúceho v súvislosti s E-SHOPom,  ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť a zaplatiť Tovar v E-shope