Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.pneu-davanti.sk
 
Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.pneu-davanti.sk je:
MZ PNEU s.r.o., so sídlom Bulharská 23/3, 010 08 Žilina
IČO: 36376311
DIČ: 2020101798
IČ DPH: SK2020101798
Bankové spojenie: Tatra banka č. ú.: 2624816218/1100
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu  v Žiline vl. č. 10767/L , oddiel Sro
E-mail: pneu-davanti@pneu-davanti.sk
Tel. číslo: 041/72 446 09
Fax (ak ho predávajúci má): 041/72 321 51
Orgán dozoru a  alternatívneho riešenia sporov :
Slovenská obchodná inšpekcia
Predmestská 71,
P.O. Box B-89;
011 79 Žilina 1
 
Pojmy
Predávajúci spoločnosť MZ PNEU s.r.o. , ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.
Kupujúci môže byť :
-   právnická osoba,
- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
ktorí nemajú postavenie spotrebiteľa (ďalej v texte iba nie spotrebiteľ)
- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania  (ďalej v texte iba  spotrebiteľ)
E-shop
internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.pneu-davanti.sk
Tovar
Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu
Objednávka
úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť a zaplatiť Tovar v E-shope
Cena
 celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH ,vrátane ceny Dopravného
Dopravné
cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu
VOP tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky
Časť I.
VOP pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Táto časť VOP upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré  vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim – nie spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom E-shop-u Predávajúceho.
1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti VOP rozumie  osoba, ktorá nie je  spotrebiteľom.
1.3. Kupujúci ako nie spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČDPH ( ak je k dispozícii), telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene Kupujúceho.
1.4. Kupujúci – nie spotrebiteľ berie na vedomie, že VOP pre nie spotrebiteľa môžu byť odlišné od VOP vzťahujúce sa na Kupujúceho -spotrebiteľa.
1.5. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obsahom  týchto VOP a súhlasí s tým, že sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzavreté Kupujúcim  prostredníctvom E-shop-u a taktiež na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.6. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú mať  ustanovenia takejto písomnej kúpnej zmluvy prednosť pred VOP.
1.7. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ,  výslovne neupravené týmito VOP alebo rámcovou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
1.8. Zoznam tovaru na E-shope, je zoznamom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je  uvedená pri tom-ktorom tovare. Tovar, ktorý nie je aktuálne na sklade je označený v časti dostupnosti  ,,na otázku kupujúceho,, a jeho dostupnosť je dodatočne emailom  kupujúcemu potvrdená na základe jeho dotazu.
2. Nákup tovaru a objednávka v e-shope
2.1 Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.pneu-davanti.sk.
 
2.2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare
2.3. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope – vytvoriť účet, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa potvrdzujúca registráciu jeho účtu.
2.4 Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
2.5 Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa nasledovných  pokynov :
Na úvodnej stránke eshopu kliknúť na tlačítko prihlásiť sa, následne vyplniť  Váš email a heslo uvedené pri registrácii na eshope. Po úspešnom prihlásení do eshopu si vyberiete kategóriu a typ pneumatík, o ktorý máte záujem. V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny typ pneumatiky – zadajte množstvo a pridajte do košíka. Pre dokončenie nákupu kliknite na tlačítko nákupný košík a skontrolujte si obsah nákupného košíka – typ pneumatík, množstvo a celkovú cenu. Po skontrolovaní obsahu nákupného košíka kliknite na tlačítko do pokladne, následne si skontrolujte fakturačné údaje ( platí pre právnicke osoby a podnikateľov ), adresu dodania a potvrdíte súhlas s obchodnými podmienkami a povinnosťou zaplatiť za objednaný tovar. Po odoslaní tejto objednávky bude spracovaná a následne Vám bude doručený email potvrdzujúci zaevidovanie objednávky. Na Váš email Vám budú zasielané všetky informácie o zmene stavu Vašej objednávky. Tovar bude odoslaný v čo najkratšom možnom termíne.
2.6. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy.
2.7 Potvrdením objednávky, ktoré bude oznámené osobitným emailom doručeným Kupujúcemu, dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Potvrdením objednávky sa rozumie  e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu  po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za potvrdenie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter a slúži na  upovedomenie kupujúceho o doručení jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.8. Potvrdenie objednávky podľa bodu 2.7  obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej   lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, a pod.), prípadne iné údaje.
3. Dodacie podmienky
3.1. Ak je pri konkrétnom tovare uvedené, že je tovar skladom, termín odoslania bude realizovaný v čo najkratšom termíne – zvyčajne do 2 pracovných dní. V prípade, že bude predpokladaná doba odoslania tovaru  dlhšia ako 2 pracovné dní, predávajúci oboznámi kupujúceho telefonicky alebo emailom. V prípade, že tovar nie je skladom,  je predávajúci povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať kupujúcemu v lehote do 30 dní od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim; s takouto lehotou na odoslanie tovaru  kupujúci vyslovuje súhlas.
3.2. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
3.3. Tovar bude dodaný na miesto uvedené v objednávke . Doprava bude realizovaná prostredníctvom služby uvedenej v potvrdení objednávky a cena za dopravu bude uvedená pri konkrétnom type pneumatík . Kupujúcemu bude zaslaná spolu s objednaným tovarom aj faktúra a dodací list. Pri dodaní a prevzatí tovaru od prepravnej služby je kupujúci povinný skontrolovať tovar, ktorý si objednal a to hlavne či nie je tovar poškodený a či typ tovaru a množstvo súhlasí s objednávkou. Ak je tovar poškodený, alebo dodaný tovar nesúhlasí s objednávkou, kupujúci má právo neprevziať tovar.
3.4 . Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim a to pri prvom pokuse o doručenie. . V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme pri prvom pokuse o doručenie a ani do troch  pracovných dní po prvom pokuse o doručenie, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Po uplynutí siedmych pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.  Nárok na náhradu škody aj po prípadnom odstúpení od zmluvy zo strany predávajúceho zostáva voči kupujúcemu zachovaný.
3.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.
3.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť tak predávajúcemu ako aj  dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
3.7. Mechanické poškodenie výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka kupujúceho preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu 3.6 zistiť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
3.5. Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
4. Cena
4.1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH.
 4.2. Počet kusov tovaru uvedeného v kategórii ,,akciové pneu“ je limitovaný, takže táto ponuka platí iba do vypredania zásob alebo do skončenia aktuálnej akcie.
4.3. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na E-shop-e  spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie.  V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, alebo nespĺňa podmienky uvedenej akcie,  predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho zrušiť. O zrušení  objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých položiek tovaru uvedených v cenníku a to najmä v prípade zvýšenia cien u jeho dodávateľov a/alebo výrobcu tovaru a/alebo zvýšenia nákladov predávajúceho súvisiacich s obstaraním príslušného tovaru. V takomto prípade má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho  súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.
4.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").
4.6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
4.7. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však podľa lehoty splatnosti faktúry vystavenej predávajúcim.
4.8. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR alebo v súlade s VOP.
4.9. Pre odstránenie všetkých pochybností strany uvádzajú, že náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy
5.1 Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru a oznámenie čísla účtu, na ktorý žiada poukázať už zaplatenú kúpnu cenu. V prípade takéhoto zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
5.2 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v E-shope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
5.3 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v iných prípadoch uvedených v tejto zmluve.
5.4. Kupujúci, ktorý nie  je spotrebiteľom, sa môže s predávajúcim na základe jeho predchádzajúceho písomného súhlasu  dohodnúť na tom, že kupujúci môže  odstúpiť od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote od prevzatia tovaru v prípade, ak je tovar nerozbalený a nepoškodený, nebol montovaný  a bude v tej istej lehote vrátený predávajúcemu v pôvodnom stave vrátane všetkého príslušenstva. Kupujúcim tvrdený stav : „nerozbalený a nepoškodený a v pôvodnom stave vrátane všetkého príslušenstva a nemontovaný “ vyhodnotí v tom ktorom konkrétnom prípade vždy predávajúci a na základe toho vyhodnotenia rozhodne predávajúci o žiadosti kupujúceho o umožnenie  odstúpenia od zmluvy.
5.5 K  odstúpeniu od zmluvy pristupujú strany vždy a výlučne  v písomnej podobe.
5.6. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to na adresu , ktorá je predávajúcim určená ako adresa na uplatňovanie reklamácií.
5.7. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený v stave podľa bodov 5.4 a 5.6 a 5.8  tohto článku. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 5.6  týchto VOP
5.8.Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy doručiť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. Pre platné odstúpenie od zmluvy musí byť teda tovar v rámci 14 dňovej lehoty od doručenia tovaru kupujúcemu doručený predávajúcemu, nie len odoslaný na prepravu, v opačnom prípade sa odstúpenie od zmluvy považuje za neplatné.
5.9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 5.4., 5.6 a 5.8 týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 5.7 týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 
Platobné podmienky
6.1.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar riadne a včas.
6.2.  Platbu je možné zrealizovať nasledovným spôsobom :
-platba pri osobnom prevzatí tovaru (na prevádzke predávajúceho)
-platba na dobierku (platba kuriérovi prepravnej spoločnosti pri prevzatí tovaru)
-platba na faktúru
-platba na predfaktúru (platba za tovar vopred – tovar bude dodaný po úhrade objednaného tovaru na účet predávajúceho)
Záruka za akosť
7.1 Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady alebo konkrétne položky  stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa § 429 a násl. Obchodného zákonníka  U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich obmedzená.
7. 2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
7.3. Iná ako 24 mesačná záručná doba je vždy uvedená pri tom ktorej položke, pričom záručná doma na sortiment označený v časti „akciové pneumatiky“ je vždy 6 mesiacov.
Reklamácia tovaru
8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru.
8.2 Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať svoj nákup tovaru v E-shope-e predávajúceho daňovým dokladom – faktúrou; pri platbe v hotovosti pokladničným dokladom, vyplniť formulár na uplatnenie reklamácie a doručiť ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.
8.3.Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný dôkladne si vizuálne skontrolovať objednaný tovar, či je dodaný tovar zhodný s objednaným tovarom v E-shope-e predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať množstvo a akosť dodaného tovaru. V prípade zistenia vady je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však  do 24 hodín od doručenia tovaru uplatniť reklamáciu predávajúcemu a to, osobne alebo písomne (emailom). Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
8.4 Ak sa vada na dodanom tovare prejaví neskôr, počas trvania záruky, kupujúci si uplatní reklamáciu u predávajúceho osobne alebo zaslaním reklamácie a reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho :
MZ PNEU s.r.o., Kamenná cesta 91, 010 01 Žilina .
Otváracia doba : PO-PIA :7,00-19,00
                            SO : 7,00 – 12,00
8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
8.6. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení.
8.7. Reklamačné konanie  začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie podľa bodu 8.2 od kupujúceho predávajúcemu,
doručenie reklamovaného tovaru v súlade s bodom  8.6 od kupujúceho predávajúcemu,
predloženie dôkazu o  nákupe tovaru v E-shop-e predávajúceho daňovým dokladom – faktúrou; pri platbe v hotovosti pokladničným dokladom
8.8 Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 8.4, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
8.9. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
8.10. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.  Reklamácie sa predávajúci zaväzuje vybaviť v lehote do 90 dní, v zložitých prípadoch do 180 dní, s čím kupujúci vyjadruje výslovný súhlas.
8.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.12. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
- uplynutím záručnej doby tovaru,
- mechanickým poškodením tovaru,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.
8.13. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
8.14 Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru ( pre nepoužívanom, nemontovanom  tovare v pôvodnom stave) alebo vrátením časti kúpnej ceny v prípade kupujúcim používaného alebo opotrebovaného tovaru s prihliadnutím na stav takéhoto tovaru v čase reklamácie
 -vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného a s kupujúcim dohodnutého náhradného plnenia,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.15 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie takto vymeneného tovaru sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.16 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie podľa bodu 8.2.
8.17  V prípade oprávnenej reklamácie pneumatiky je pre vrátenie časti kúpnej ceny podľa bodu 8.14 rozhodujúca  zostatková hĺbka reklamovanej pneumatiky dezénu. V prípade uznania reklamácie , pokiaľ v tom ktorom prípade predávajúci nerozhodne inak, sa v prípade uznania reklamácie vráti toľko percent kúpnej ceny, koľko percent dezénu oproti pôvodnému dezénu sa nachádza na pneumatike v čase jej reklamácie ( t. j. ak sa na pneumatike nachádza v čase reklamácie napr.  80% pôvodnej hĺbky dezénu reklamovanej pneumatiky, vráti sa kupujúcemu 80% kúpnej ceny)
9. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
9.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
10. Záverečné ustanovenia
10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke E-shop-u.
10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
10.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
10.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Časť II.
VOP pre osoby, ktoré  sú spotrebiteľmi
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Táto časť VOP upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré  vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom E-SHOP-u Predávajúceho.
1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti VOP rozumie osoba, ktorá  je  spotrebiteľom.
1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom E-SHOP-u predávajúceho, (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.4 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP
1.5 Zoznam tovaru na E-SHOP-e, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
2. Nákup tovaru a objednávka v E-SHOP-e
2.1 Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.pneu-davanti.sk.
 
2.2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-SHOP-e pri tom-ktorom Tovare
2.3. Nákup Tovaru v E-SHOP-e je podmienený registráciou v E-SHOP-e – vytvoriť účet, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-SHOP vyžaduje. Pri registrácii bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, potvrdzujúca registráciu.
2.4 Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlasovať v E-SHOP-e. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-SHOP-e.
2.5 Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-HOP-u, a to podľa nasledovných  pokynov :
Na úvodnej stránke E-SHOP-u kliknúť na tlačítko prihlásiť sa, následne vyplniť   email a heslo uvedené pri registrácii na E-SHOP-e. Po úspešnom prihlásení do E-SHOP-u si kupujúci vyberie  kategóriu a typ pneumatík, o ktorý má záujem. V prípade, že si kupujúci vyberie z našej ponuky konkrétny typ pneumatiky – zadá množstvo a pridá do košíka. Pre dokončenie nákupu klikne kupujúci  na tlačítko nákupný košík a skontrolujte si obsah nákupného košíka – typ pneumatík, množstvo a celkovú cenu. Po skontrolovaní obsahu nákupného košíka klikne kupujúci  na tlačítko do pokladne, následne si skontroluje fakturačné údaje, adresu dodania a potvrdí súhlas s obchodnými podmienkami a s povinnosťou zaplatiť za objednaný tovar. Po odoslaní tejto objednávky bude spracovaná a následne bude kupujúcemu  doručený email potvrdzujúci zaevidovanie objednávky.
2.6. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
3. Uzatváranie kúpnej zmluvy
3.1. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky kupujúcim na základe kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke E-SHOP u alebo   vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
3.2. Potvrdením objednávky sa rozumie e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré je kupujúcemu doručené na  e-mailovú adresu  po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za potvrdenie objednávky a toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o doručení  jeho objednávky predávajúcemu. Na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
3.3. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
3.4. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru v E-SHOP-e spravuje okrem VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
4. Dodacie podmienky
4.1. Tovar je predávaný podľa katalógov predávajúceho umiestnených na E-SHOP-e.
4.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.  Splnením povinnosti dodať tovar  v určenej lehote sa rozumie odoslanie tovaru kupujúcemu spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v jeho objednávke.
4.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po prvom pokuse o doručenie, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
4.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
4.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení  objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
4.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä náklady za opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.
4.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
4.8  Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezodkladne po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou kupujúceho preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí tovaru a jeho obalu podľa bodu 4 .7 zistiť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
4.9 Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
4.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru spolu s tovarom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
Platobné podmienky
5.1.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar riadne a včas.
5.2.  Platbu je možné zrealizovať nasledovným spôsobom :
-platba pri osobnom prevzatí tovaru (na prevádzke predávajúceho)
-platba na dobierku (platba kuriérovi prepravnej spoločnosti pri prevzatí tovaru)
-platba na predfaktúru (platba za tovar vopred – tovar bude dodaný po úhrade objednaného tovaru na účet predávajúceho)
avšak vždy najneskôr pri prevzatí tovaru.
5.3 Pri platbe vopred prevodom na účet alebo prostredníctvom platobnej brány, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola kúpna cena  pripísaná na účet predávajúceho  najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky, v opačnom prípade sa má zato, že kupujúci od zmluvy odstúpil.
6. Cena
6.1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH.
 6.2. Počet kusov tovaru uvedeného v kategórii ,,akciové pneu“ je limitovaný, takže táto ponuka platí iba do vypredania zásob alebo do skončenia aktuálnej akcie.
6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých položiek tovaru uvedených v cenníku a to najmä v prípade zvýšenia cien u jeho dodávateľov a/alebo výrobcu tovaru a/alebo zvýšenia nákladov predávajúceho súvisiacich s obstaraním príslušného tovaru. V takomto prípade má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho  súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").
6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.7. Pre odstránenie všetkých pochybností strany uvádzajú, že náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
6.8.Predávajúci kupujúceho výslovne upozorňuje, že montáž zakúpeného tovaru odporúča realizovať na to oprávnenou osobou vybavenou potrebnými technickými prostriedkami a odbornými vedomosťami. V prípade nerešpektovania tohto odporúčania a nesprávnej montáže  hrozí riziko straty života alebo poškodenia zdravia, prípadne majetku osôb, ktoré zakúpený tovar používajú.
 
7. Záruka na tovar
7.1. Záruka na predávaný tovar sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Na predávaný tovar , pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
7.2 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
      8. Reklamácie a reklamačný poriadok
8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru  a za vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, a na ktoré sa vzťahuje  záruka a zároveň bol tento tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu bez zbytočného odkladu uplatniť u predávajúceho podľa týchto VOP. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na E-SHOP-e. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "Zákon"). Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v E-SHOP-e predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.
8.2 Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať svoj nákup tovaru v E-shope-e predávajúceho daňovým dokladom – faktúrou; pri platbe v hotovosti pokladničným dokladom a doručiť tovar predávajúcemu v pôvodnom, alebo v inom náhradnom na bezškodovú prepravu vhodnom obale. Reklamáciu môže kupujúci realizovať formulárom, ktorého podobu  určí predávajúci a jeho vzor umiestni na  stránke E-SHOP-u. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo zverejnený na stránke ESHOPu.
8.3.Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný dôkladne si vizuálne skontrolovať objednaný tovar, či je dodaný tovar zhodný s objednaným tovarom v E-shope-e predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať množstvo, druh, rozmer a akosť dodaného tovaru. V prípade zistenia vady je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar  prezrieť uplatniť reklamáciu predávajúcemu a to osobne alebo písomne ( emailom ).
8.4 Kupujúci si uplatní reklamáciu, sťažnosti a  podnety  u predávajúceho osobne alebo zaslaním reklamácie a reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho :
MZ PNEU s.r.o., Kamenná cesta 91, 010 01 Žilina .
Otváracia doba : PO-PIA :7,00-19,00
                            SO : 7,00 – 12,00
8.5 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom (ak bol dodaný)  a dokladom o zaplatení.
8.6 Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
- uplatnenie reklamácie kupujúcim u predávajúceho,
- doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
8.7. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.8. Predávajúci poučuje kupujúceho, že ak ide o vadu:
a) ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b) ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle bodov a) alebo  b) a v zmysle . § 622 a  § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 
8.9 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.10 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.11 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená vedel, alebo musel vedieť.
8.12 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä, nie však výlučne:
nepredložením dokladu o zaplatení alebo záručného listu (ak bol vystavený a na uplatnenie záruky sa vyžaduje), príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, alebo
neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, alebo
uplynutím záručnej doby tovaru, alebo
mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, alebo
neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, alebo
poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, alebo
poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, alebo
neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, alebo
zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.13 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
8.14 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
odovzdaním opraveného tovaru,
výmenou tovaru,
vrátením kúpnej ceny tovaru,
vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 
8.15 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky bezplatné.
8.16. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady  uvedené v reklamácii.
9. Odstúpenie od zmluvy a storno objednávky
9.1 Kupujúci je oprávnený aj  bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
9.2 Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči a zaslať ho  predávajúcemu v písomnej forme alebo elektronicky (emailom). Kupujúci môže uskutočniť odstúpenie od zmluvy aj prostredníctvom Vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, podpis kupujúceho, a dátum. Pre urýchlenie vybavenia je vhodné uviesť kupujúcim preferovaný spôsob, akým mu má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
9.3 Oznámenie o odstúpení od zmluvy je povinný kupujúci odoslať predávajúcemu najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty od prevzatia tovaru.
9.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu, alebo mu ho odovzdať, prípadne odovzdať osobe, ktorá je predávajúcim poverená na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu MZ PNEU s.r.o., Kamenná cesta 91, 010 01 Žilina osobne alebo prostredníctvom prepravnej služby. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
9.5  Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby súvisiace s dodaním tovaru, pred tým, ako je tovar predávajúcemu doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru  späť predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v oznámení o odstúpení od zmluvy alebo o formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne  zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
9.6 Kupujúci je povinný uhradiť náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu  po odstúpení od zmluvy ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu  nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Tieto náklady závisia  v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
9.7  Kupujúci má právo zistiť funkčnosť a vlastnosti tovaru, avšak len takým spôsobom, ako by to bolo možné pri osobnej návšteve prevádzky predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za  zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec  zaobchádzania, potrebného na  zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa úhradu zníženia hodnoty tovaru.
9.8. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa  § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
9.9 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v E-SHOP-e. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v iných prípadoch uvedených v tejto zmluve.
9.10 Predávajúci má pred potvrdením objednávky kupujúceho právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v E- SHOP-e, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
9.11. Kupujúci môže pred potvrdením objednávky zo strany predávajúceho doručiť predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
9.12 Kupujúci  nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
10. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
10.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
10.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
     11. Alternatívne riešenie sporov
11.1  Predávajúci informuje kupujúceho o možnosti riešenia sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v súlade s so zákonom 391/2015 Z. z,
11.2 Kupujúci  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
11.3 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 11.2 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania
11.4 Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.
11.5 Návrh podľa bodu 11.4 musí obsahovať
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).
11.6 K návrhu podľa bodu 11.4  spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona 391 /2015 Z, z  a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
11.7 Podrobnosti riešenia sporov podľa bodu 11.1 sú upravené v zákone 391/2015 Z. z.
11.8.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je uvedený na stránke:
 http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
11.9 Kupujúci  je  sú oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
    12. Záverečné ustanovenia
12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
12.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru prepravcovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
12.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné prepis platné na území SR, najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
12.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
12.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.